Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden: de hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van de Site.

www.waterjobs.nl: www.waterjobs.nl gevestigd te Rotterdam

Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de via de Site aangeboden diensten voor het plaatsen van CV's of vacatures

Site: de internetsite www.waterjobs.nl

Artikel 2 Doel en kosten

 1. De Site bestaat uit een CV- en vacaturebank
 2. 2. Het gebruik van de Site is gratis.

Artikel 3 Websites derden

Indien op de Site links zijn opgenomen naar websites van derden, is www.waterjobs.nl niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 4 Gebruik

 1. Het gebruik van de Site door Gebruiker alsmede het e-mail verkeer tussen Gebruikers onderling vindt plaats voor eigen rekening en risico.
 2. www.waterjobs.nl is niet verantwoordelijk voor virussen in een door Gebruiker verzonden of ontvangen e-mail.
 3. Gebruiker zal de CV- en vacaturebank en de daarin ter beschikking gestelde (persoons)gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor zij is bestemd, te weten het plaatsen van CV's respectievelijk vacatures alsmede het verzenden van e-mails naar andere Gebruikers voor zover dit plaatsvindt in het kader van het doen van een sollicitatie of werving van personeel.
 4. Het is Gebruiker niet toegestaan (delen van) de Site te gebruiken anders dan het doel waarvoor zij bestemd is. Hieronder wordt onder andere - doch niet uitsluitend - verstaan:
  1. het plaatsen van onjuiste, onvolledige of bewust misleidende (bedrijfs)informatie;
  2. het aanpassen, verwijderen of onbruikbaar maken van gegevens van andere Gebruikers;
  3. het ongevraagd verzenden van e-mails naar andere Gebruikers die geen verband houden met het plaatsen van vacatures of het doen van sollicitaties;
  4. het - eventueel met hulpmiddelen - selecteren en gebruiken van gegevens van andere Gebruikers voor andere doeleinden dan omschreven in het voorgaande lid;
  5. het doen van reclame-uitingen;
  6. het doen van politieke uitlatingen;
  7. het doen van discriminatoire, aanstootgevende en/of kwetsende uitlatingen;
  8. het hinderen van andere Gebruikers in het gebruik van de Site c.q. het hinderen van de werking van de Site.

Artikel 5 Privacy

Gebruiker is zich ervan bewust dat de Site persoonlijke gegevens van andere Gebruikers bevat en zal de hem eventueel ter beschikking gestelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Gebruiker zal bij het gebruik hiervan de bepalingen in acht nemen van de toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving.

Artikel 6 Wet gelijke behandeling

 1. www.waterjobs.nl zal een vacature verwijderen als een opgenomen eis of gegeven motivering in strijd is met de door www.waterjobs.nl bekendgemaakte kaders, of indien er twijfels bestaan over de rechtsgeldigheid daarvan.
 2. Een Gebruiker die een vacature opmerkt die in strijd is met de Gelijke behandelingswetgeving als in dit artikel bedoeld, wordt verzocht dit te melden bij www.waterjobs.nl - er zal dan de actie ondernomen worden zoals in het eerste lid beschreven.

Artikel 7 Uitsluiting

www.waterjobs.nl gaat over tot onmiddellijke verwijdering van een CV of vacature en uitsluiting van de verantwoordelijke Gebruiker indien:
 1. er sprake is van oneigenlijk gebruik in de zin van artikel 4 vierde lid of op andere wijze misbruik wordt gemaakt van de via de Site aangeboden faciliteiten;
 2. www.waterjobs.nl ernstige bedenkingen heeft bij de integriteit van Gebruiker.
 3. binnen drie maanden sprake is van herhaalde overtreding van het bepaalde in artikel 6 eerste lid.
 4. Bezoekers worden middels een IP adres gelogd - bij herhaaldelijk misbruik van de website en / of haar functionaliteiten of het moedwillig saboteren van de functionaliteit van de Site zal dit IP adres gebruikt worden om uw ISP op de hoogte te brengen en in uiterste gevallen aangifte te doen bij de rechtshoudelijke instanties.

Artikel 8 Onderhoud/storingen

 1. www.waterjobs.nl spant zich in om Gebruiker ononderbroken toegang tot de Site te verschaffen. www.waterjobs.nl kan (onderdelen van) de Site echter zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen. www.waterjobs.nl zal dergelijke onderhouds-werkzaamheden zoveel mogelijk op de minder courante uren laten plaatsvinden.
 2. www.waterjobs.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van onbereikbaarheid van de Site.

Artikel 9 Wijziging dienstverlening

 1. www.waterjobs.nl mag wijzigingen aanbrengen in de (toegang tot de) diensten die zij via de Site aanbiedt. www.waterjobs.nl zal dergelijke wijzigingen tijdig kenbaar maken aan Gebruikers.
 2. www.waterjobs.nl mag ongevraagd per e-mail nieuwsberichten over (het gebruik van) de Site of haar dienstverlening naar Gebruikers versturen.

Artikel 10 Intellectuele eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Site, waaronder doch niet uitsluitend auteursrechten op de door www.waterjobs.nl geplaatste teksten, foto's, afbeeldingen, software, ontwerp, merkrechten etc., berusten bij www.waterjobs.nl, tenzij anders is aangegeven. Logo's van gebruikers blijven ook door gebruikers ter beschikking worden gesteld, blijven eigendom van gebruiker. www.waterjobs.nl behoudt zich het recht voor deze logo's in grootte te bewerken (niet de vorm) voor gebruik op de Site: bij het ter bschikking stellen van een gebruikerslogo, geeft gebruiker hiervoor stilzwijgend toestemming.
 2. Het is Gebruiker niet toegestaan (delen van) teksten van de Site te bewerken, te kopiëren en/of op enige wijze aan derden ter beschikking stellen. De Site, qua inhoud, vormgeving en aangezicht is volledig bescherm door Copyright rechten conform de Berne Convention on Copyrights.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. www.waterjobs.nl is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de Site, tenzij sprake is van opzet van www.waterjobs.nl of haar medewerkers.
 2. De informatie op de Site kan op een bepaald moment niet langer volledig of juist zijn. Aan de inhoud daarvan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. www.waterjobs.nl raadt Gebruiker aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren alvorens actie te ondernemen.

Artikel 12 Algemeen

 1. Door het gebruik van de Site gaat Gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden.
 2. Gebruiker wordt in de gelegenheid gesteld deze algemene voorwaarden opnieuw te accepteren indien daarin wijzigingen hebben plaatsgevonden. Dit wordt kenbaar gemaakt bij het inloggen op de Site en zo mogelijk via een e- mailbericht als bedoeld in artikel 9 tweede lid.
 3. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen zullen aan de bevoegde rechter te Amsterdam worden voorgelegd.

Artikel 13 Klachten

Bij klachten over de dienstverlening door www.waterjobs.nl, waaronder ook de Site wordt aangemerkt, is de Klachtenregeling www.waterjobs.nl van toepassing. Klachten kunt u kenbaar maken via de Site.

IPS Group
Van Oord
Wartsila
Heesen Yacht Builders B.V.
MAN
Seatrade
Bakker Sliedrecht
Bestevaer Uitzendbureau
Shippoolen
Alubouw de Mooy
Bestevaer
(c) 2007 Waterjobs